கல்கருட ​சே​வை
மார்கழி மாதம் 1-ந்​ தேதி (17.12.2015)
மா​லை 6 மணிமுதல் 7 மணிக்குள்

பங்குனி மாதம் 5-ந் ​தேதி (18.03.2016)
மா​லை 6 மணிமுதல் 7 மணிக்குள்

KALKARUDA SEVAI will be conducted in
December
month 17/12/2015 and
March month 18/03/2016
All  © CopyRights are reserved by Srisrinivasa Perumal Temple.
  Developed and Maintained by Anna Silicon Technology®